Etter endt studiet finnes mange muligheter til videre utdanning. Flere universiteter tilbyr masterutdanninger som er relevante for logistikkingeinører. Det er også mulig for logistikkingeinører å dra til utlandet for å studere videre. Under kan du lese om masterutdanninger som finnes i Norge:

 

HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM

Master i ledelse av teknologi – Master

Målet er at kandidater med teknisk orientert bachelorgrad gjennom dette masterstudiet får en helhetlig forståelse for området ledelse av teknologi, og derved kan ivareta lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter.Utdanningen gir en solid kompetanse i forståelse av økonomi i relasjon til teknologi.
Kandidatene får et solid grunnlag til å møte de utfordringene som teknologibedrifter står ovenfor. Dette er blant annet utfordringer relatert til teknologisk utviklingsarbeid, prosjektledelse under stor usikkerhet, organisatorisk endring, økonomisk styring, innovasjonsprosesser og markedsrelasjoner.

 

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

NTNU tilbyr en rekke 2-årige mastergrader innen tekniske fag som kan være av interesse for studenter som ikke føler seg ferdig med forelesningssaler.

Project Management – Master/Siv.ing

Linjen er åpen for internasjonale studenter, og dermed er beskrivelsen fra NTNU på engelsk (merk at norske studenter fritas for kravene som stilles til engelskkompetanse):

Demand for professionals trained in Project Management is increasing in the private as well as the public sector. Large or small, any project can benefit from effective project management processes and techniques.  NTNU’s Master of Science in Engineering Degree in Project Management will train professionals to excel as future project leaders in a variety of industries.
(Studiets informasjonssider opplyser at studiet leder frem til en grad ekvivalent med norske Master i teknologi / Sivilingeniør)

Les mer på studiets egne nettsider

Helse, miljø og sikkerhet – Master/Siv.ing

Masterstudiet i Helse, miljø og sikkerhet gir deg mulighet til å kombinere et teknisk/naturvitenskapelig studie med en fordypning i hvordan man kan ta hensyn til menneskers helse, miljøet og samfunnet omkring oss på en forsvarlig måte..

Studiet legger vekt på kombinasjonen av ingeniør- (eller realfags-) kunnskap og HMS-kompetanse. HMS-resultater skapes i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Dette gir flere faglige perspektiver og åpner for mange og fremtidsrettede muligheter.

Les mer på studiets egne nettsider

NTNUs Entreprenørskole – Master/Siv.ing

NTNUs Entreprenørskole er et toårig masterstudium innen entreprenørskap. I praksis får du muligheter til å kommersialisere kunnskapsbaserte forretningsideer – og ideen bak prosjektideen skal du finne selv.

Du jobber sammen med to til fire andre studenter med forskjellig bakgrunn i et team. Teamet arbeider med prosjektet i halvannet år sammen med idéhaveren(e) eller de som står ansvarlig for forskningen som skal utvikles. Sammen skal dere på best mulig måte sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess.

Les mer på studiets egne nettsider

RAMS: Reliability, Availability, Maintainability and Safety – Master/Siv.ing

Can we accept that a small flaw can cause a car’s brakes to fail? Can we deter those dangers to both people and the environment that are inherent in the complex products and systems surrounding us?

The objective of this Master’s programme is to provide knowledge and skills to enable students in the development and operation of safe, reliable and easily maintainable systems. You will learn how products and systems can be used safely, and how technical faults can be avoided. Furthermore, you will learn how to plan and cost-effectively perform maintenance.

This programme is unique in Scandinavia and builds on long experience from industry projects, teaching and research. The study is suited for people who like to identify and solve problems, have analytical skills, can work structured and systematically, and enjoy both theoretical and practical problems.

Les mer på studiets egne nettsider

Fysisk planlegging – Master

Med utdanning i fysisk planlegging kan du delta i samfunnsplanlegging og utforming av våre fysiske omgjevnadar. Du er med på å skape ein del av framtida og påverke folks kvardag.

Arbeid med fysiske planar krev kompetanse innan mange fagfelt og samarbeid mellom ulike fagområde. Det tverrfaglege aspektet er ivareteke ved at masterprogrammet inneheld stor fagleg breidde og studentane har ulike utdanningsbakgrunnar. Fysisk planlegging møter ofte interessemotsetnader som må handterast gjennom samarbeid og opne planprosessar. Programmet legg derfor stor vekt på prosesskompetanse. Studentane får erfaring i tverrfaglege prosessar gjennom prosjektarbeid i grupper.

Les mer på studiets egne nettsider

HØGSKOLEN I MOLDE

HiMolde beskriver seg selv som landets ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen logistikk, og tilbyr studier fra ett års varighet til doktorgrad. Videre forteller nettsidene deres at logistikkstudiene, kombinert med økonomi og IT gjør at Høgskolen i Molde kan tilby en unik kompetanse.

Master of Science in Logistics

Det er to spesialiseringsretninger innenfor dette masterprogrammet.

  1. Operations Management (OM): Denne varianten legger vekt på planlegging av produksjon, transport, lagerstyring og distribusjon. Denne varianten bruker mye kvantitative metoder.
  2. Supply Chain Management (SCM): Denne varianten vektlegger kunnskap om og forståelse for strategiske prosesser og beslutninger i et firma knyttet til logistikk og SCM. Inter-organisatoriske temaer som innkjøp og koordinering av og konflikter i verdikjeder blir vektlagt.Les mer på studiets egne nettsider

Master of Science in Event Management

På samme måte som for det internasjonale masterprogrammet i logistikk, så fokuserer også dette programmet på logistikk, men med større vekt på Event Management og Event Logistics.  Studiet går over 2 år og gir studentene kunnskap om ledelse av større events innen sport, kultur, reiseliv og turisme.

Masterstudentene vil lære å lede og/ eller delta i planlegging og organisering av komplekse events, tilegne seg kunnskap om spesifikke forhold rundt logistikk og økonomi i forbindelse med events, få forståelse av hvilke effekter store events kan ha på markedsføring innen turisme, tilegne seg bred kunnskap om event-teknologi, samt krav til utstyr og infrastruktur for å arrangere events. Studentene vil i tillegg få erfaring og praksis fra flere europeiske events, både innen kultur og sport.

Les mer på studiets egne nettsider

Høgskolen i Buskerud

Universitetet i Stavanger

Aalborg Universitet (Danmark)