top of page

SALGSVILKÅR for logitas.no

Sist oppdatert: [16.11.2023]

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Partene

Selger er LOGITAS, Alfred Getz' vei 1, styret@logitas.no, org nr.: 891 131 372, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for billetten fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

 

Kjøper betaler for billetten gjennom Vipps. I tilfeller der kjøper har betalet et del-/reservasjonsbeløp for større arrangementer vil informasjon om utestående betaling sendes per mail.

 

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt ordren. Billetter sendes til kundens registrerte epost-adresse i utskriftbart PDF-format, samt i PKPASS-format for Apple Wallet.

 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

 

Kjøpte billetter refunderes ikke, unntatt ved avlysninger. Kjøper som forhindres fra å delta er selv ansvarlig for å selge billetten videre til et medlem av Logitas, eller annen godkjent deltaker, og varsle relevant komité/undergruppe. Ved avlysning vil refusjon skje innen rimelig tid, og senest innen 14 dager fra avlysningsdato. Serviceavgifter refunderes ikke.

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig, og ved å ta kontakt med styret gjennom Kontakt oss.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

Oppsigelse av "faste betalinger"

Ingen av varene solgt på dette nettstedet vil innbefatte fast betaling eller bindingstid.

 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, som beskrevet ovenfor. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page